Medical Ecology

Authors

Marina Giorgobiani
Tbilisi State Medical University
Bidzina Zurashvili
Tbilisi State Medical University [https://ror.org/020jbrt22]
Tamar Khakhutashvili
Tbilisi State Medical University

Keywords:

ecology, health, medicine

Synopsis

დღეისათვის ეკოლოგია ჩვენი ცხოვრებისა და სახალხო მეურნეობის ყველა სფეროში შეიჭრა. შეიქმნა „სოფლის მეურნეობის ეკოლოგია“, „სამრეწველო ეკოლოგია“, „საინჟინრო ეკოლოგია“, „სოციალური ეკოლოგია“, „კულტურის ეკოლოგია’’, „ადამიანის ეკოლოგია“ და სხვ.

აქედან გამომდინარე, ცხადია, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება „სამედიცინო ეკოლოგიის“ საგანს, რომელიც პირველ რიგში ადამიანის ორგანიზმზე ეკოლოგიური ფაქტორების ზემოქმედების შესწავლას და მათ მიერ გამოწვეული ეკოლოგიური დაავადებების პროგნოზირებასა და პრევენციას გულისხმობს. ამიტომ, სამედიცინო ეკოლოგიის, როგორც სასწავლო დისციპლინის საკითხების ცოდნა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მომავალი მედიკოსების აღზრდასა და ჩამოყალიბების საქმეში და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, მომალი თაობების სრულფასოვანი განვითარებისა და მათი ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების განუხრელად გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარებაში.

წიგნის ღირებულებაა 30 ლარი, თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ ასოციაციის ანგარიშზე. დანიშნულებაში მიუთითეთ წიგნის გადმოსაგზავნად საჭირო ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marina Giorgobiani, Tbilisi State Medical University

Department of Hygiene and Medical Ecology

Tamar Khakhutashvili, Tbilisi State Medical University

Head of Library

References

ნ. ვ. ალექსიძე - ეკოლოგიური კატასტროფები, თბილისი, 1997;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის 1995-2010წ. წ. 1,2‚3‚4‚5‚6 ნორმები;

გელაშვილი, ნ. ვეფხვაძე, ნ. კილაძე - რადიაციული ჰიგიენა, თბილისი, 2007;

გორდეზიანი, გ. კვესიტაძე - ეკოლოგიის ქიმიური საფუძვლები, თბილისი, 2000;

ელიავა, გ. ნახუცრიშვილი, გ. ქაჯაია - ეკოლოგიის საფუძვლები, თბილისი, 1992;

ვეფხვაძე, ნ. პრევენციული მედიცინა. თბილისი, 2009;

ა. თხელიძე, რ. ლიპარტელიანი, ნ. მუმლაძე, ხ. ხომასურიძე, გ. დანელია. სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია და გარემოს დაცვა. თბილისი 2009;

ა. ლაბარტყავა - ეკოლოგიური სამართალი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2003;

გ. სალუქვაძე „ქალაქმშენებლობითი ეკოლოგია". თბილისი, 2007;

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო სტატისტიკის დეპარტამენტი. თბილისი 2008;

საქართველოს გარემოს ჰიგიენის სამოქმედო ეროვნული გეგმა - „გარემო და ჯანმრთელობა". თბილისი 2003;

მ. სოსელი - მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური მექანიზმის ფორმირების ასპექტები. ჟურნ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N6. 2006;

გ. სუპატაშვილი - "გარემოს ქიმია“ (ეკოქიმია)", თბილისი, თსსუ, 2009;

თ. ურუშაძე - აგროეკოლოგია. თბილისი 2001;

ნ. ჩხუბიანაშვილი, ლ. გვერდწითელი. გარემოს დაცვა სამრეწველო გაჭუჭყიანებისაგან, მეთოდური მითითება. თბილისი სტუ, 2006;

რ. ჯაბნიძე - სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია. ბათუმი, 2003;

ჰიოგოს სამოქმედო ჩარჩო-პროგრამა 2005-2015: მსოფლიო კონფერენცია კატასტროფების შემცირების საკითხებზე. 18-22 იანვარი, 2005წ., კობე, ჰიოგო, იაპონია;

ვეფხვაძე, ნ. ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია სახელმძღვანელო თსსუ-ს სტუდენტებისათვის / ნინო ვეფხვაძე; თანაავტორები: ბიძინა ზურაშვილი, თამაზ გელოვანი, მარინა გიორგობიანიდა სხვ. - თბილისი: თსსუ, 2019

Climate Change Futures. Health, Ecological and Economic Dimensions, September 2006;

Clorinated water exposure may boost cancer risk. American journal of Epidemiologi

Commision of the Europian Commnities, 20lh Meeting Ecotoxicology Section the ScientificAdvisory Commitete Toxicology and Ecotoxicology, Brussel, 18-19, 4, 1985;

Corporation for atmospheric Research Windows to the Universe. Retrieved Dec 27, 2009;

Health and Climate Change, Launched in London, Nov 25, 2009;

Human exposure assessment. Enviromental Health Criteria. Geneva, WHO, 2003;

Russell, Randy [May 16, 2007]. "The Greenhouse Effect & Greenhouse Gases”;

The Nobel Peace Prize for 2007; 2009 Ends Warmest Decade on Record. NASA Earth Observatory Image of the Day, January, 22, 2010;

Измеров Н.Ф.‚ Свирская ГЦ, /Медицина труда и промышленная экология.- 2003.N212-С.4-8;

Здоровье и окружающая среда. Под редакц. Дж.Ленихена. Уфлетчера, Мир, 1979;

Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты. Л.‚ Наука, 1990;

Маренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения, кишенёв, 1984;

Надарейшвили К.Ш.‚ Цицкишвили MC Хазарадзе Р.Е., Манджавидзе ДН Вепхвадае PM Киртадзе C.P. - Воздействие чернобильской катастрофы на радиоэкологическую ситуацию в Закавказье. Сообщение 11: О возможности проявления влияния Чернобильской катастрофы на здоровье населения pecпублики Грузия. რადიაციული გამოკვლევები, ტ. VI., თბილისი, მეცნიერება, 1991;

Надарейшвили KILL, Цицкишвили MC Хазарадве Р.Е.‚Манджавидзе ДН Вепхвадзе PM Киртадзе С.Р. - Воздействие чернобыльской катастрофы на радиоэкологическую ситуацию в Закавказье. Сообщение II: O возможности проявления влияния Чернобильской катастрофы на здоровье населения республики Грузия. რადიაციული გამოკვლევები, ტ. VII., თბილისი, მეცნიერება, 1991;

Повестка дня на 21-век, Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Рио-Дежанейро, июль, 1992;

Рокровский В ‚И. Современные проблемы экологичесги и профессионально обусловленных заболевают. // Мвдшпша труда и промышленная экология. — 2003. N9 l. C. 2-5;

Румянцев I‘M. ХХ1 век, учебник для вузов, Москва, ГЕОТАР —МЕД‚ 2000;

Декларация тысячилетия форум тысячилетия. ООН Нью-Йорк, сентябрь, 2000.; Резюме прдседателя Пленарной сессии партнёрских инциатив по воде и санитарии, энергии, здоровью, сельскому чозяйству и биоразнообразию (WEHAB). OOH, Йоханесбург, август-сентябрь, 2002;

Устойчивое развитие городов - Материалы исследований, эпроведенных по программе «Местные повестки дня 21 век-устойчивые города. Тбилиси-Ереван- Баку, 2003;

www.climate.noaa.goveducation

www.epa.govlclimatechange

www.education.noaa.gov

earthobsetvatory.nasa.gov

www.globalchange.gov

www.envirowise.gov.uklhome.aspx

Jesenský, M. (2019). Climate Change: Future in Our Hands. In: The United Nations under Ban Ki-moon. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12220-1_3

46.De Ver Dye, T., Muir, E., Farovitch, L. et al. Critical medical ecology and SARS-COV-2 in the urban environment: a pragmatic, dynamic approach to explaining and planning for research and practice. Infect Dis Poverty 9, 71 (2020). https://doi.org/10.1186/s40249-020-00694-3

Matteoli, F., Schnetzer, J., Jacobs, H. (2021). Climate-Smart Agriculture (CSA): An Integrated Approach for Climate Change Management in the Agriculture Sector. In: Luetz, J.M., Ayal, D. (eds) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_148

Kligler, B., Pinto Zipp, G., Rocchetti, C. et al The impact of integrating environmental health into medical school curricula: a survey-based study. BMC Med Educ 21, 40 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-020-02458-x

Barua, Maan et al. "Mental Health Ecologies and Urban Wellbeing." Health & Place, vol. 69, 2021, p. 102577, doi:https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102577.

Brooks, D. R. et al. The Stockholm Paradigm : Climate Change and Emerging Disease. The University of Chicago Press, 2019.

Domingue, S. J. "The (in)Dispensability of Environmental Justice Communities: A Case Study of Climate Adaptation Injustices in Coastal Louisiana and Narratives of Resistance." Environ Justice, vol. 15, no. 4, 2022, pp. 271-78, doi:10.1089/env.2021.0098.

Duan, S. et al. "Spatial Evaluation of the Ecological Value Importance of National Park in Yarlung Tsangpo Grand Canyon." J Environ Manage, vol. 320, 2022, p. 115943, doi:10.1016/j.jenvman.2022.115943.

Ondier, Joseph O. et al. "Ecosystem Productivity and Co2 Exchange Response to the Interaction of Livestock Grazing and Rainfall Manipulation in a Kenyan Savanna." Environmental and Sustainability Indicators, vol. 9, 2021, p. 100095, doi:https://doi.org/10.1016/j.indic.2020.100095.

Selendy, Janine M. H. Water and Sanitation-Related Diseases and the Changing Environment : Challenges, Interventions, and Preventive Measures. Second edition. ed., Wiley-Blackwell, 2019.

Smith, D. F. Q. and A. Casadevall. "Disaster Microbiology-a New Field of Study." mBio, vol. 13, no. 4, 2022, p. e0168022, doi:10.1128/mbio.01680-22.

Tang, C. C. et al. "Response of Anaerobic Digestion of Waste Activated Sludge to Types of Alkalis: Contribution Identification of Metal Ions." Bioresour Technol, 2022, p. 127895, doi:10.1016/j.biortech.2022.127895.

Turner, Paul E. and National Institutes of Health (U.S.). Phage Therapy to Combat Infections by Antibiotic-Resistant Bacteria. National Institutes of Health 2021. two-dimensional moving image, https://videocast.nih.gov/watch=41443.

Wallace, Deborah and Rodrick Wallace. Covid-19 in New York City : An Ecology of Race and Class Oppression. Springer, 2021. Springerbriefs in Public Health,.

Wang, C. et al. "Assessment of Environmental Geological Disaster Susceptibility under a Multimodel Comparison to Aid in the Sustainable Development of the Regional Economy." Environ Sci Pollut Res Int, 2022, doi:10.1007/s11356-022-22649-x.

Zhao, Qi et al. "Global Climate Change and Human Health: Pathways and Possible Solutions." Eco-Environment & Health, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 53-62, doi:https://doi.org/10.1016/j.eehl.2022.04.004.

Published

November 22, 2022

Details about this monograph

Physical Dimensions