Modern problems of international economic relations

Authors

Lela Bakhtadze
Ivane Javakhishvili Tbilisi state university
https://orcid.org/0000-0003-0482-0711
Revaz Kakulia

Keywords:

No Keywords

Synopsis

თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან ად­გილს იკა­ვებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა პრობ­ლე­მე­ბი. სა­ქარ­თვე­ლო აშე­ნებს სა­ბაზ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა პრინ­ცი­პებ­ზე აგე­ბულ ეროვ­ნულ ეკო­ნო­მი­კას, მე­ურ­ნე­ობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის ძი­რი­თა­დი სიძ­ნე­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ერ­თ-ერ­თი გა­მო­სა­ვა­ლია ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­რე­მოს­თან შე­გუ­ე­ბა და მსოფ­ლიო სა­მე­ურ­ნეო ბრუნ­ვა­ში ჩარ­თვა. მით უმე­ტეს ქვეყ­ნის ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ა. სა­ქარ­თვე­ლოს შე­უძ­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის ცნო­ბილ პრინ­ცი­პებ­ზე დაყ­რდნო­ბით (სა­მე­ურ­ნეო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, ეკო­ნო­მი­კი­სა და ვაჭ­რო­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, ფუ­ლად­-საკ­რე­დი­ტო ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა სრულ­ყო­ფა) მი­აღ­წი­ოს ეკო­ნო­მი­კის აღ­მავ­ლო­ბას და მო­სახ­ლე­ო­ბის ცხოვ­რე­ბის დო­ნის ამაღ­ლე­ბას. იმი­სათ­ვის, რომ ქვე­ყა­ნა­ში უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი იყოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი წეს­რი­გი, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ქცე­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას­თან, ფეხ­და­ფეხ უნ­და მიჰ­ყვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბას. დღეს მსოფ­ლი­ო­ში არც ერ­თი ქვე­ყა­ნა არ გვე­გუ­ლე­ბა, რო­მელ­საც გა­რე სამ­ყა­როს­თან, სხვა ქვეყ­ნებ­თან ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­რე­შე შე­ეძ­ლოს ცხოვ­რე­ბა. ქვეყ­ნე­ბი მეტ­-ნაკ­ლე­ბი ზო­მით მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ შრო­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო და­ნა­წი­ლე­ბა­ში, რაც სა­წარ­მოო ძალ­თა გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად თან­და­თა­ნო­ბით ღრმავ­დე­ბა და ვი­თარ­დე­ბა. ქვეყ­ნებს შო­რის ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა თი­თო­ე­ულ მათ­განს აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი­თა და­იკ­მა­ყო­ფი­ლონ თა­ვი­ან­თი მოთხ­ოვ­ნი­ლე­ბე­ბი.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ასლამაზიშვილი ნ. საგარეო ვაჭრობა. თბ., 2003.
2. ასლამაზიშვილი ნ., საერთაშორისო სტატისტიკა. თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები. თბ.,2009.
3. ბახტაძე ლ. ფინანსური ბაზარი. თბ., 2007.
4. კაკულია მ. სავალუტო სისტემის განვითარების პრობლემები საქართველოში. თბ., 2001.
5. კაკულია მ., ასლამაზიშვილი ნ. დოლარიზაცია საქართველოში: მასშტაბები, ფაქტორები, დაძლევის გზები, თბ., 2000.
6. კაკულია რ. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. თბ., 2003.
7. კაკულია რ. საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო ურთიერთობები. თბ., 1995.
8. კაკულია რ. ფინანსური ეკონომიკა. თბ., 2007.
9. კაკულია რ., ხელაია გ. ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია. თბ., 2003.
10. კოვზანაძე ი. საქართველოს კომერციული ბანკების ფუნქციონირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, თბ., 2001.
11. კრუგმანი პ., ობსტფელდი მ. საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა, თბ., 2000.
12. ლინდერტი პიტერ ჰ. საერთაშორისო ეკონომიკა. თბ., 2009.
13. მსოფლიო ეკონომიკა. ავტორთა კოლექტივი, გ. თოდუას და შ. ვეშაპიძის რედაქციით. თბ., 2001.
14. მსოფლიო ეკონომიკა, ავტორთა კოლექტივი, გ. თოდუას და შ. ვეშაპიძის რედაქციით. თბ., 2001.
15. პაპავა ვ. ნეკროეკონომიკის ზომბირება, თბ., 2010.
16. პაპავა ვ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სა¬ქარ-თველოში: მიღწევები და შეცდომები. თბ., 2000.
17. პაპავა ვ. პოსტკომუნსტური კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია და საქართველოს ეკონომიკა. თბ., 2002.
18. ქისტაური შ. ეროვნული ვალუტა (წარსული, დღევანდელობა, მომავალი). თბ., 1996.
19. ქისტაური ლ. ეროვნული ბანკი (ფორმირება, საქმიანობა, მომავალი). თბ., 1996.
20. Аткинсон Э., Стриглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора, пер с англ. М., 1995.
21. Валютный и денежный рынок. Пер. с англ. М., 2002.
22. Буркина М., Семенов А. Основы валютных отношении. М., 1998.
23. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., 1999.
24. Наговицин А. Валютная политика. М., 2000.
25. Педро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения, М., 1990.
26. Фридмен М. Если бы деньги заговорили. М., 1989.
27. Харрис Л. Денежная теория. М., 1990.
28. Харрис Дж. Международные финансы. М., 1996.
29. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношении. под ред. Круглова В. М., 1998.
30. Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика. М., 2006.
31. Энг М., Лис Ф., Мауер Л. Мировые финансы. М., 1998.
32. Eng Maximo V., Lees Francis A., Mauer Laurance J. Global Finance. Harper Collins College Publishers. 2005.
33. Krugman Paul R., Obstfeld Maurice. International Economics: Theory and Policy, 7th edition, 2006.
34. Obstfeld Maurice, Taylor Alan M.. Global Capital Markets: Integration, Crisis and Growth. Cambridge, U.K.: Cambridg University Press, 2004.
35. Carbaugh Robert J. International Economics, 2011.
36. Vanags A. International Economics. University of London, 2001.

Downloads

Published

November 26, 2019