Statistical Characteristics of the Monthly Average Values of the Air Temperature in the Layer of Atmosphere 0.54-27 km above the Kakheti Territory (Georgia) in 2012-2016

Authors

Avtandil Amiranashvili
Tbilisi State University
Nino Berianidze
Nino Jamrishvili
Khatia Tavidashvili

Keywords:

aerological sounding of atmosphere, air temperature vertical distribution.

Synopsis

Here is presented the data of statistical analysis of the monthly average values of the air temperature in the atmosphere above the territory of Kakheti at 19 levels in the range of heights from 0.54 to 27 km for the period from 2012 through 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Sulakvelidze G.K. Livnevyye osadki i grad. L., Gidrometeoizdat, 1967, 412 s., (in Russian).
[2] Abshaev A.M., Abshaev M.T., Barekova M.V., Malkarova A.M. Rukovodstvo po organizacii i provedeniu protivogradovih rabot. ISBN 978-5-905770-54-8, Nalchik, Pechatni dvor, 2014, 500 s., (in Russian).
[3] Salukvadze T.G. Radiolokacionnie harakteristiki gradovih oblakov s uchetom ih sezonnogo hoda. Trudi Instituta Geofiziki AN Gruzii, t. 32., Tb., “Mecniereba”, 1973, s. 129-138, (in Russian).
[4] Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Sauri I., Chikhladze V. Meteorological Radar and Radar Ensuring Active Impacts on Atmospheric Processes in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, v. 65, Tb., 2015, pp. 101 – 112, (in Russian).
[5] Abaiadze O., Avlokhashvili Kh., Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Kiria J., Lomtadze J., Osepashvili A., Sauri I., Telia Sh., Khetashvili A., Tskhvediashvili G., Chikhladze V. Radar providing of anti-hail service in Kakheti. Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, v. 66, ISSN 1512-1135, Tb., 2016, pp. 28-38, (in Russian).
[6] Avlokhashvili Kh., Banetashvili V., Gelovani G., Javakhishvili N., Kaishauri M., Mitin M., Samkharadze I., Tskhvediashvili G., Chargazia Kh., Khurtsidze G.Products of meteorological radar «METEOR 735CDP10». Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, v. 66, ISSN 1512-1135, Tb., 2016, pp. 60-65, (in Russian).
[7] Kartsivadze A.I., SalukvadzeT.G., LapinskasV.A. Nekotorie voprosi metodiki vozdeistvia na gradovie processi s ispolzovaniem protivogradovoi sistemi “Alazani”. Trudi Instituta Geofiziki AN Gruzii, t. 36., 1975, s. 13-27, (in Russian).
[8] Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Chikhladze V. Anti-Hail Rockets of the Surface-to Air Type. Trans. of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, v. 64, Tb., 2013, pp. 151 – 159, (in Russian).
[9] Amiranashvili A., Barekchian I., Dvalishvili K., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Osepashvili A., Sauri I., Tatishvili G., Telia Sh., Chikhladze V. Characteristics of ground means action on hail process in Kakheti. Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, v. 66, ISSN 1512-1135, Tb., 2016, pp. 39-52, (in Russian).
[10] Amiranashvili A. G., Chikhladze V. A., Dzodzuashvili U. V., JincharadzeG. A., Pipia M. G., Sauri I. P., Telia Sh. O. On the Use of Anti-Hail Rockets "Trayal D 6- B" in the Work of Anti-Hail System in Kakheti (Georgia). Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, Tb., 2016, pp. 73-78.
[11] Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Sauri I., Chikhladze V. Some Characteristics of Hail Processes in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, v. 65, Tb., 2015, pp. 77 – 100, (in Russian).
[12] Budagashvili T., Karchava J., Gunia G., Intskirveli L., Kuchava T., Gurgenidze M., Amiranashvili A., Chikhladze T. Inventory of Greenhouse Gas Emissions and Sinks. Georgia’s Initial National Communication on Under the United Nations Framework Convection on Climate Change, Project GEO/96/G31, Tb., 1999, 137 p.
[13] Tavartkiladze K., Begalishvili N., Kharchilava J., Mumladze D., Amiranashvili A., Vachnadze J., Shengelia I., Amiranashvili V. Contemporary climate change in Georgia. Regime of some climate parameters and their variability. Monograph, ISBN 99928-885-4-7, Tb., 2006, 177 p., (in Georgian).
[14] Amiranashvili A., Matcharashvili T., Chelidze T. Climate change in Georgia: Statistical and nonlinear dynamics predictions. Journ. of Georgian Geophysical Soc., Iss. (A), Physics of Solid Earth, v.15A, Tb., 2011-2012, pp. 67-87.
15] Kvaratskheliya I.F. Aerologicheskiye issledovaniya v Zakavkaz'ye. Gidrometeoizdat, Leningrad, 1964, 248 s. [16] Kvaratskheliya I.F. Ob osobennostyakh izmeneniya s vysotoy nekotorykh meteorologicheskikh elementov nad Tbilisi. Tr. TbilNIGMI, vyp. 6, 1959, s. 69-77. [17] Kvaratskheliya I.F. Osnovnyye cherty klimata svobodnoy atmosfery nad Gruzinskoy SSR. Tr. TbilNIGMI, vyp. 10, 1962, s. 25-70. [18] Nikolayshvili G.V. Aerologicheskaya kharakteristika polya meteorologicheskikh elementov nad Alazanskoy dolinoy. Tr. Vsesoyuzn. Nauchn. Soveshch. po aktivnym vozdeystviyam na gradovyye protsessy. In-t geofiziki AN GSSR, Tb., 1964, s. 71-89, (in Russian).
[19] Amiranashvili A.G., Chikhladze V.A., Dzodzuashvili U.V., GhlontiN.Ya., Sauri I.P. Reconstruction of Anti-Hail System in Kakheti (Georgia). Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.18B, Tb., 2015, pp. 92-106.
[20] Amiranashvili A., Burnadze A., Dvalishvili K., Gelovani G., Ghlonti N., Dzodzuashvili U., Kaishauri M., Kveselava N., Lomtadze J., Osepashvili A., Sauri I., Telia Sh., ChargaziaKh., Chikhladze V. Renewal works of anti-hail service in Kakheti. Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, v. 66, ISSN 1512-1135, Tb., 2016, pp. 14-27, (in Russian).
[21] Amiranashvili A.G. History of Active Effects on Atmospheric Processes in Georgia. In the book: Essays of the History of Weather Modification in the USSR and the Post-Soviet Territory, ISBN 978-5-86813-450-0, St. Petersburg, RSHMU, 2017, 352 pp., ill., pp. 234-254, (in Russian), http://mig-journal.ru/toauthor?id=4644
[22] Amiranashvili A.G., Dzodzuashvili U.V., GhlontiN.Ya., Kaishauri M.N., Sauri I.P., ChargaziaKh.Z., Chikhladze V.A. Obnovlennaya Sluzhba Bor'by s Gradom v Kakhetii i perspektivy razvitiya rabot po modifikatsii pogody v Gruzii. Doklady Vserossiyskoy konferentsii po fizike oblakov i aktivnym vozdeystviyam na gidrometeorologicheskiye protsessy, 23-27 oktyabrya 2017 g., chast' 2, FGBU «Vysokogornyy Geofizicheskiy Institut», Nal'chik, ISBN 978-5-00109-257-5 ch.2; ISBN 978-5-00109-258-2, 2017, s. 135-162, (in Russian), http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/6498/1/ Амиранашвили...Конф_ВГИ_2017_Часть_2_с._155-162.pdf
[23] Bliadze T., Jamrishvili N., Iobadze K., Tavidashvili Kh. Changeability of height of zero isotherm in Kakheti into the season of the anti-hail works of 2015. Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, v. 66, ISSN 1512-1135, Tb., 2016, pp. 90-95, (in Russian).
[24] JamrishviliN. K., TavidashviliKh. Z. Vertical Distribution of the Monthly Mean Values of the Air Temperature Above the Territory of Kakheti (Georgia) in the Central Months of the Year 2012-2016. Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol.19B, Tb., 2016, pp.66-72.
[25] Jamrishvili N. K. Monthly and Ten-Day Average Values of Freezing Level in the Atmosphere Above Kakheti Territory (Georgia) from April to October. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, v.20A, 2017, pp. 57 - 64.
[26] TavidashviliKh. Z. The Statistical Characteristics of Hourly Values of the Height of Isotherm -6°C in the Atmosphere Above Kakheti Territory (Georgia) from April to October. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, v.20A, 2017, pp. 65 - 71.
[27] Kobisheva N., Narovlianski G. Climatological Processing of the Meteorological Information, Gidrometeoizdat, Leningrad, 1978, 294 p., (in Russian).
[28] Amiranashvili A.G., Bliadze T.G., Jamrishvili N.K., Khurodze T.V., Pipia M.G., Tavidashvili Kh.Z. Comparative Analysis of the Distribution of Number of Days with Hail Per Annum on the Territory of Kakheti According to the Data of the Meteorological Stations and State Insurance Service of Georgia. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, v.20A, 2017, pp. 44 - 56. [29] Meyson B. Dzh. Fizika oblakov, Gidrometeoizdat, L., 1961. [30] Geyvandov E.A., Mazin I.P. Prostoy metod rascheta tayaniya gradin pri padenii. Tr. TsAO, vyp. 51, 1963, s. 57-68. [31] Shishkin N.S. Oblaka, osadki i grozovoye elektrichestvo. Gidrometeoizdat, L., 1964, 402 s. [32] Zimenkov V.A., Ivanov V.V. Raschet tayaniya gradin v yestestvennykh protsessakh. Tr. VGI, vyp. 3(5), 1966. [33] Geladze G.SH., Mdinaradze D.A., Robitashvili G.A., Sulakvelidze G.G. Tayaniye gradin pri padenii nizhe nulevoy izotermy v konvektivnykh oblakakh. Tr. ZakNIGMI, vyp. 55(61), 1975, s. 74-79. [34] Khorguani V.G. Mikrofizika zarozhdeniya i rosta grada. MO Gidrometizdata, 1984, 188 s.

Downloads

Published

July 25, 2019