სამშენებლო საქმე

Authors

Malkhaz Tsikarishvili
Georgian Technical University

Synopsis

სახელმძღვანელო სტრუქტურითა და შედგენილობით აგებულია ბაკალავრიატის საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობის“ შესაბამისად. მოიცავს სამშენებლო საქმის ზოგად დებულებებს, არქიტექტურული და სამშენებლო დიზაინის შესახებ ინფორმაციას, შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობის ტექნოლოგიას, ორგანიზაციას, მონიტორინგს, ხარისხის შეფასებას, მშენებლობის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის საკითხებს. განკუთვნილია „მშენებლობის“, „სამოქალაქო ინჟინერიის“ და სხვა მონათესავე პროგრამების ბაკალავრებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ბაქრაძე დ. მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2018. 151 გვ.

გრძელიშვილი მ. სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგია. /ლექციების კონსპექტი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი. 2020, 110 გვ.

დათუკიშვილი გ., მაისურაძე ბ., მერაბიშვილი გ. ხიდების მშენებლობა, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2020. 190 გვ.

ეზუგბაია ზ., ბაქანიძე შ., ქვარაია ი., ირემაშვილი ი. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია. I ნაწილი, 2016 , 274 გვ.

ეზუგბაია ზ., ბაქანიძე შ., ქვარაია ი., ირემაშვილი ი. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია. I ნაწილი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2016. 242 გვ.

ეზუგბაია ზ., იოსებაშვილი გ., ირემაშვილი ი. შენობის და ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2012, 420 გვ.

მჭედლიშვილი კ., ბურდულაძე ა., გელაშვილი ო., არჩვაძე გ. საავტომობილი გზები. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, 2009. 163 გვ.

მესტვირიშვილი შ. გაზმომარაგება. (სალექციო კურსი) „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2020. 110 გვ.

ნაცვლიშვილი მ., კლიმიაშვილი ლ., ნაცვლიშვილი ნ. შენობების საინჟინრო აღჭურვა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2011. 265გვ.

მშვიდობაძე ი. შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსლუატაცია. ნაწილი I. „ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018, 222 გვ.

რურუა ნ. რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია. მოკლე სალექციო კურსი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2022. 58 გვ.

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი. მიღების იარაღი 20.07.2018, სარეგისტრაციო კოდი 330030000. 05.001.019104. საკანონმდებლო მაცნე www.matsne.gov.de. 13.08.2018. 403

საქართველოს მთავრობის № 257 დადგენილება 2019 წლის 31 მაისი, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ. საკანონმდებლი მაცნე www.matsne.gov.ge. 31.05.2019.

საქართველოს მთავრობის № 255 დადგენილება 2015 წლის 31 მაისი, მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ. საკანონმდებლო მაცნე www.matsne. gov.ge. 31.05.2019.

სოხაძე ა., კახიანი ლ., ბალანჩივაძე ლ., ჭანტურია მ., გურეშიძე გ. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. I ნაწილი. თბილისი, 2011.

შიშინაშვილი მ., ჩუბინიძე გ., ბურდულაძე ა. საავტომობილი გზების მშენებლობა, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2018. 180 გვ.

ჩიქოვანი ა., კლიმიაშვილი ლ., გურგენიძე დ. არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2018, 247გვ.

ტურავა პ., ყალიჩავა კ. სამშენებლო სამართალი. თბილისი. 2020. 333გვ.

ჩიქოვანი ა. საშენი მასალები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2019. 156 გვ.

ყალაბეგიშვილი მ. ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები, სალექციო კურსი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2020. 43 გვ.

წიქარიშვილი მ., კაცაძე ა. სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2016. 230 გვ.

ჭოხონელიძე გ. გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2001. 88 გვ.

ხმელიძე თ. ხის კონსტრუქციები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015. 531 გვ.

ღარიბაშვილი ი., არაბიძე ი. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში. თბილისი, 2021. 315 გვ.

გოგიჩაიშვილი ა., ლებანიძე ზ., კუპატაძე დ. გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2012. 113 გვ.

Downloads

Published

April 16, 2024